Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie dalszego ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 22/ 2020

Prezesa Sądu Rejonowego  w Ostrołęce 
z dnia 15 maja 2020 r.

W sprawie dalszego  ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

 

 

Na podstawie art.22, art.54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. poz.365 z 2020r. ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, zm.poz.568) w celu wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i interesantów oraz zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań przez sąd zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Odwołuje się wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń jawnych, z udziałem stron, wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce:
- w okresie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku włącznie –  w wydziałach pionu cywilnego,
- w okresie od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku włącznie – w Wydziale II Karnym, za wyjątkiem spraw pilnych, wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, zm.poz.568)

 

§ 2

 

Wykaz spraw nieodwołanych umieścić do wiadomości na stronie internetowej sądu i drzwiach wejściowych budynku głównego sądu.

 

§ 3

     

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skan zarządzenia