Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie dalszego ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 13 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego  w Ostrołęce 
z dnia 20 marca 2020 r.

 

W sprawie dalszego  ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

 

Na podstawie art.22, art.54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. poz.365 z 2020r. ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374), w celu wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i interesantów oraz zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań przez sąd zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Odwołuje się wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń jawnych, z udziałem stron, wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku włącznie, za wyjątkiem spraw, w których odroczono publikację orzeczenia oraz spraw pilnych, wymienionych w §73 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.u. poz.1141 z 2019).

 

§2

 

Wykaz spraw nieodwołanych umieścić do wiadomości na stronie internetowej sądu i drzwiach wejściowych budynku głównego sądu.

 

§ 5

     

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skan zarządenia