Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu.

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
Prezesa  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce
z dnia 12 marca 2020 roku
 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

 

Na podstawie art. 22, art. 31a i art. 54§ 2 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 365 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374) z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego w celu wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Rejonowego w Ostrołęce jak też w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Ostrołęce zarządzamy do odwołania, co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządza się ograniczenie obecności w sądzie, jedynie do osób wezwanych lub będących uczestnikami postępowań sądowych.
 2. Zarządzenie nie ogranicza uprawnienia przewodniczącego do wydawania zarządzeń porządkowych.
 3. Wstrzymuje się przyjęcia interesantów przez Prezesa sądu w sprawie skarg i wniosków.

 

§ 2

 1. Wprowadza się dla wszystkich osób wchodzących do budynków sądu obowiązkowe:
 • poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
 • przeprowadzenie dezynfekcji rąk.
 1. Powyższych czynności dokonuje, przy wejściu do sądu, pracownik ochrony.

 

§ 3

 1. Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów jedynie do telefonicznej i mailowej formy kontaktu. Ograniczenie nie dotyczy przyjmowania
  i wysyłania korespondencji i przesyłek pocztowych.
 2. Wstrzymuje się udostępnianie akt w czytelni akt i wydziałach.

 

§ 4

Zobowiązuje się pracownika oddziału administracyjnego do:

 • przekazania treści niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w sądzie.
 • zamieszczenia zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrołęce oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sądu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

 

Skan zarządzenia