Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE nr 9 / 2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce
z dnia 12 marca 2020 r.

W sprawie ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Na podstawie art.22, art.54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku — prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. poz.365 z 2020r. ze zm.) w związku z ustawą z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374), w celu wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i interesantów zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuje się wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku włącznie,
za wyjątkiem spraw, w których odroczono publikację orzeczenia oraz spraw pilnych, wymienionych w §73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku — regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.u. poz. 1141 z 2019).

§ 2

Odwołuje się wszystkie czynności terenowe wykonywane przez kuratorów sądowych zawodowych i społecznych, za wyjątkiem spraw określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce nr 6/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

§ 3

Ogranicza się funkcjonowanie kancelarii komorniczych prowadzonych na obszarze Sądu Rejonowego w Ostrołęce poprzez zawieszenie przyjmowania interesantów osobiście
w kancelarii. Wszelki kontakt z kancelarią będzie dostępny drogą telefoniczną, e-mailową
i przez operatora pocztowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skan zarządzenia