Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Druki Biura Obsługi Interesanta

Karty podstawowe

I Wydział Cywilny

Wniosek o wypożyczenie/wydanie/kserokopie dokumentów
Odpowiedź na pozew
Pozew
Sprzeciw
Odpis orzeczenia prawmocnego
Stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek o zwolnienie od kosztów
Wzór apelacji
Wzór dział spadku 
Wzór podział wspólnego majątku
Wzór zasiedzenie
Wzór zniesienie współwłasności

II Wydział Karny

Oświadczenie - oskarżyciel posiłkowy
Podanie o widzenie
Usprawiedliwienie nieobecności
Wniosek o uzasadnienie
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sprawozdanie opiekuna - osoba dosrosła
Sprawozdanie opiekuna - osoba nieletnia
Pozew o alimenty
Pozew o obniżenie alimentlow
Pozew o podwyższenie alimentów
Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimnetacyjnego
Pozew o ustanownie rozdzielności majątkowej między małżonkami
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wniosek o uzasadnienie
Wniosek o wydanie kserokopii protokołu z nagrywania
Wniosek o wydanie kserokopii protokołu
Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia
Wniosek o wydanie prawomocnej ugody
wniosek o zezwolenie na dysponowanie majątkiem małoletniego
Wniosek o zezwolenie na dysponowanie majątkiem ubezwłasnowolnionego
Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu ubezwłasnowolnionego
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawch dziecka
Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
Wniosek o ustalenie kontaktów
Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka
Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o zezwolenie kobiecie na zawarcie związku małżenskiego
Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu bez zgody drugiego rodzica
Wnosek o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń społecznych
Apelacja
Odwołanie od decyzji organu rentowego
Pełnomocnictwo do reprezentacji
Pozew o nagrodę jubileuszową
Pozew o odprawę pieniężną
Pozew o przywrócenie do pracy
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Pozew o uchylenie kary porządkowej
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
Pozew o wynagrodzenie za godzny nadliczbowe
Pozew o zadośćuczynienie z tyt. mobbingu
Sprzeciw od wyroku zaocznego
Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Uzupełnienie braków pozwu
Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności
Wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego orzeczenia
Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwrot kosztów podróży
Zarzuty pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Zażalenie

V Wydział Gospodarczy
Wniosek o pełnomocnika z urzędu
Wniosek o wyłączenie oryginałów dokumentów
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
Wzór apelacji
Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Wzór zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Wzór zażalenia