Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kasa i konta bankowe

Karty podstawowe


Sąd Rejonowy w Ostrołęce,
ul. Mazowiecka 3,
07-410 Ostrołęka
NIP 758-13-95-899
REGON 000324866

Godziny urzędowania kasy:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 08:00 do 14:00,
- w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalednarzowego w godzinach od 7:30 do 12:00.
 

Opłaty sądowe można wnosić:

I. w formie gotówkowej:

  • w kasie sądu
  • za pośrednictwem placówek pocztowych na terenie kraju

II. w formie bezgotówkowej:

  • korzystając z platformy internetowej ePłatności dostępnej na stronie oplaty.ms.gov.pl
  • indywidualnie na wskazane poniżej numery rachunków bankowych

Konto dochodów budżetowych
wpisy, opłaty, koszty, grzywny, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
NBP O/O Warszawa
10 1010 1010 0063 4722 3100 0000

Konto sum depozytowych w PLN
poręczenia, wadia, kaucje
BGK O/Warszawa
39 1130 1017 0021 1002 0490 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczek sądowych)
zaliczki na koszty postępowania sądowego
BGK O/Warszawa
79 1130 1017 0020 1199 0820 0001

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej

nawiązki, świadczenia pieniężne
BGK O/Warszawa
68 1130 1017 0020 1199 0820 0005

W celu sprawnej obsługi stron prosi się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Ostrołęce lub zakupić znaki opłaty sądowej. Dowód wpłaty winien określać dokładnie strony postępowania sądowego w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty lub sygnaturę akt sprawy (dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych nadto numer księgi wieczystej; dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS nadto numer KRS.             
Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016.408) uiszczenie opłaty sadowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma. W przypadku nieprzedłożenia pracownikowi kasy sądu oryginału pisma podlegającego opłacie, kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej należy załączyć do oryginału pisma wnoszonego do sądu. Zgodnie z § 8.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2016.408) informujemy, że uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków opłaty sądowej.