Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Opłaty sądowe

Karty podstawowe

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Osoba nie będąca adwokatem lub radcą prawnym składając  pismo do Sądu nie ma obowiązku jednocześnie uiszczać opłaty sądowej. Sąd sam ustali opłatę i wezwie stronę do jej uiszczenia. Niemniej jednak uiszczenie opłaty jednocześnie przy złożeniu pisma wpłynie na przyspieszenie rozpoznania sprawy. Do uiszczenia opłat sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.
Opłaty sądowe można uiszczać:

 • umieszczając znaki opłaty sądowej na piśmie procesowym,
 • płacąc w kasie sądu,
 • przelewem lub przekazem na rachunek Sądu (nr kont znajdują się na stronie internetowej) 

Wysokość  opłat sądowych  szczegółowo  reguluje  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (Dz.U.2016.623 j.t. )

Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:

 • pozew i pozew wzajemny;
 • apelacja i zażalenie;
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • zarzuty od nakazu zapłaty;
 • interwencja główna i uboczna;
 • wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
 • skarga: o wznowienie postępowania, o uchylenie wyroku sądu polubownego, na orzeczenie referendarza sądowego, na czynności komornika;
 • opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000.
Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe  pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.
Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tę samą zasadę stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania.
Połowę 1/2 opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
Czwartą 1/4 część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym;
Piątą 1/5 część opłaty pobiera się od interwencji ubocznej i zażalenia.
Trzy czwarte 3/4  części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.
Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw:

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
 • należności świadka.

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
 • wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych;
 • wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od wniosku o:

 • ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu;
 • stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ;
 • uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem;
 • wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa niemajątkowe lub prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 • skargi na czynności komornika;
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.
 • opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego:
Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:

 • rozwód;
 • separację;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • ochronę niemajątkowych praw autorskich;
 • ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • rozwiązanie przysposobienia;
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
 • naruszenie posiadania;
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni;
 • stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 • do 2000 złotych - 30 złotych;
 • ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;
 • ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;
 • ponad 7500 złotych - 300 złotych.


Sprawy  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.
Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.


Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym:

W sprawach  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
 • separację na zgodne żądanie małżonków;
 • zniesienie separacji;
 • zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
 • zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

W sprawach  z zakresu prawa rzeczowego:
Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:

 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

Opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

W sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych
Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.
Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • praw osobistych i roszczeń;
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów..

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę ½ opłaty należnej od wniosku o wpis.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:
Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • sporządzenie spisu inwentarza;
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 • apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
 • wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym:

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o:

 • udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 • udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym:

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 • wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
 • ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;
 • przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
 • nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
 • ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 • zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;
 • zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
 • wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;
 • wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;
 • zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.Opłaty kancelaryjne:

Opłatę  od wniosku- w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą  stronę- o wydanie na podstawie akt :

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis.
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.


Zwolnienie od kosztów sądowych:

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 • o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 • będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 • o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
 • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację.

Nie pobiera się opłat od:

 • zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
 • zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków;
 • skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych;
 • skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

 • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
 • strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
 • pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
 • prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 • osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
 • strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego jej zwolnienia;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;

Poniżej znajdują się odnośniki do stawek opłat sądowych umieszczonych na zewnętrznych serwisach Ministerstwa Sprawiedliwości. Odnośniki otwierają się w nowych oknach.

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestr Zastawów
Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym

Nowa Księga Wieczysta:
Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Informacje na temat opłat sądowych znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Kalkulator opłat sądowych