Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Prezes

Karty podstawowe

SSR Waldemar Ustaszewski
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie prezesa.

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa
Edyta Zembrzucka
pokój  A102
tel. (29) 765 44 30
fax (29) 765 44 38
e-mail sekretariat@ostroleka.sr.gov.pl


Prezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

  • Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora Sądu lub kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 925); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).
  • Prezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
  • Prezesa zastępują wiceprezesi zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie ich nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Ostrołęce.