Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ZP-225-1/2019: Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz terenów przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Karty podstawowe

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.   Przedmiotowe zamówienie publiczne jest zamówieniem poniżej kwoty 144 000 euro.
3.  Postępowanie będzie prowadzone w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp,