Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

Karty podstawowe

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
plac Generała Józefa Bema 10

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

Andrzej Nerwiński
dyżury: wtorek i czwartek
pokój 203
tel (29) 764 45 02 
e-mail zkss.karny@ostroleka.sr.gov.pl

Obsługa Biurowa ZKSS
Janina Lutrzykowska
pokój 204
tel. (29) 765 45 07
fax (29) 764 75 45


Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Jarosław Skrodzki
dyżury: poniedziałek i środa
pokój 102
tel. (29) 765 45 10
e-mail zkss.rodzinny@ostroleka.sr.gov.pl

Obsługa Biurowa ZKSS
Mariola Mróz
pokój 103
tel. (29) 765 45 12
fax (29) 764 57 53


Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2014 poz. 795 t.j.) określa:
1. Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:

 • koordynowanie zadań kuratorów zespołu,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych,
 • przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy,
 • opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia,
 • określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu,
 • organizowanie działalności kuratorów społecznych,
 • przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych,
 • przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych,
 • zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych,
 • nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych,
 • wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu,
 • koordynowanie obsługi biurowej zespołu,
 • reprezentowanie zespołu na zewnątrz,
 • współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.

2. Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.